Raport EBI nr 30

Numer: 30/2015

Data sporządzenia: 04-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii H2 wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 16/22/04/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii H2 oraz Uchwały Zarządu nr 17/22/04/15 w sprawie przyjęcia Warunków emisji obligacji serii H2, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2015. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych.

              Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii H2 na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 43.571.425,22 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 2.400.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka