Raport EBI nr 32

Numer: 32/2015

Data sporządzenia: 06-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 12/13/04/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii J, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2015. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych.

              Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii J na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 43.571.425,22 zł.Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 240.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka