Raport EBI nr 33

Numer: 33/2015

Data sporządzenia: 07-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zwołanie ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

             Zarząd Spółki Marka S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz  art.  395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 11 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załączeniu.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014. pdf icon

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna. pdf icon

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna. pdf icon

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna. pdf icon

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna. pdf icon

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna. pdf icon

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika. pdf icon

8) Projekty Uchwał na ZWZA. pdf icon

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ. pdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka