Raport EBI nr 41

Numer: 41/2015

Data sporządzenia: 11-06-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

 

Temat: Korekta Raportu 38/2015 Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), przesyła skorygowaną treść raportu bieżącego nr 38/2015. Powodem korekty jest brak szczegółowych informacji dotyczących zakresu aneksowania wskazanych umów oraz brak szczegółowych informacji na temat nowej umowy.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w wyniku aneksowania umów pożyczek oraz podpisaniu nowej umowy, aktualne zestawienie pożyczek przedstawia załącznik.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 04.04.2015 r. została aneksowana umowa z dnia 29.08.2012 r. na kwotę 250.000,00 zł pomiędzy Emitentem a Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 04.04.2015 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 04.04.2017 r.

Dodatkowo w dniu 14.04.2015 r. została aneksowana umowa z dnia 14.05.2013 r. na kwotę 65.000,00 zł pomiędzy Emitentem a Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki oraz zmniejszenia kwoty pożyczki z 65.000,00 zł na 50 000,00 zł. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 14.05.2015 r. Zgodnie z aneksem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 14.05.2017 r.

Ponadto w dniu 29.04.2015 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA. nowa umowa pożyczki na kwotę 116 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 29.04.2016 r.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższe zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:

Po korekcie Pozyczki_Marka_SA_15_maj_2015.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka