Raport EBI nr 47

Numer: 47/2015

Data sporządzenia: 12-06-2015r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Marka S.A. na kolejną kadencję.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) w dniu 11.06.2015 r. w związku z upływem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. na mocy uchwał ZWZA Rada Nadzorcza Spółki w drugiej kadencji będzie pięcioosobowa oraz powołała w skład Rady Nadzorczej spółki  Marka S.A. na następną kadencję w funkcji członków Rady Nadzorczej Panią Iwonę Marię Kowalczyk, Pana Piotra Zimnocha, Pana Dariusza Kowalczyka, Pana Dawida Sukacza i Pana Waldemara Stanisława Kuczyńskiego. Ww. osoby zostały powołane na okres drugiej 5-letniej kadencji, która rozpoczyna się 18.06.2015 r. i trwa do 18.06.2020 roku.

Iwona Maria Kowalczyk

Lat 53, w związku małżeńskim z Dariuszem Kowalczyk, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa, od 1992 jest Dyrektorem Handlowym spółki ASDEX Sp. z o.o.

Iwona Kowalczyk nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pani Iwona Kowalczyk w okresie pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełniła funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez nią funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pani Iwona Kowalczyk nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Piotr Zimnoch

Lat 40, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, ukończył również Podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prace zawodową rozpoczął w Banku PKO BP SA, gdzie w latach 1998 – 2005 pracował w dziale korporacyjnym, od 2005 roku jest zastępcą głównego księgowego w spółce Cristal Sp. z o.o., dodatkowo od 2006 pełni funkcje w księgowości spółki IWA Sp. z o.o. oraz od 2010 jest dyrektorem finansowym spółki Jagiellonia Białystok S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. pierwszej kadencji.

Piotr Zimnoch nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Piotr Zimnoch w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pan Piotr Zimnoch nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Dariusz Kowalczyk

Lat 52, w związku małżeńskim z Iwoną Marią Kowalczyk, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa, od 1989 jest członkiem Zarządu spółki ASDEX Sp. z o.o., jest również od 1993 członkiem Zarządu spółki Cristal Sp. z o.o. oraz od 2002 członkiem Zarządu spółki IWA Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. pierwszej kadencji.

Dariusz Kowalczyk nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Dariusz Kowalczyk w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pan Dariusz Kowalczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Dawid Sukacz

Lat 43, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, ukończył również studia MBA na Wyższej Szkole Biznesu, posiada międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1999 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital NFI S.A., aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej Partner Zarządzający w 21 Concordia Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. pierwszej kadencji.

Dawid Sukacz nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Dawid Sukacz w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pan Dawid Sukacz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Waldemar Stanisław Kuczyński

Lat 60, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku; profesor dr habilitowany nauk medycznych, specjalista pierwszego i drugiego stopnia położnictwa i ginekologii, od 1980 do chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Klinice Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej na stanowisku Profesora, od 1988 do chwili obecnej jest dyrektorem KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo w Białymstoku, którego jest również właścicielem.

Waldemar Stanisław Kuczyński nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Waldemar Stanisław Kuczyński w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pan Waldemar Stanisław Kuczyński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka