Raport ESPI nr 6

Numer: 6/2015

Data sporządzenia: 05-10-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 05.10.2015 roku Emitent otrzymał od Zarządu Spółki AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1382) (dalej "Ustawa"), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO Market Neutral Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: Fundusz) zawiadamia, że w wyniku zbycia w dniu 1 października 2015 r. 251 800 akcji spółki Marka S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Białymstoku, ilość akcji posiadanych przez Fundusz spadła poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółka.

Przed zbyciem akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz posiadały łącznie 251 800 akcji Spółki, co stanowi 6,24% kapitału zakładowego Spółki i daje 251 800 głosów, co stanowi 5,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po transakcji  z dnia 1 października 2015 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, nie posiadają akcji Spółki.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach ww. Funduszu, jak i innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych.”

               

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka