Raport EBI nr 68

Numer: 68/2015

Data sporządzenia: 16-12-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii M.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii M, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii M została rozpoczęta dnia 15 grudnia 2015 r. i zakończona dnia 16 grudnia 2015 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 40/14/12/15.

Obligacje serii M zostały przydzielone dnia 16 grudnia 2015 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 41/16/12/15.

        Emisja obligacji serii M obejmowała maksymalnie 1.500 sztuk obligacji serii M. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji został złożony zapis przez 1 podmiot. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 1.500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii M wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii M przypada na 16 grudnia 2018 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii M wyniosły 1.845,00 zł, na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.845,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii M zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka