Raport EBI nr 03

Numer: 03/2015

Data sporządzenia: 11-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii L2.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 roku podjął uchwałę nr 01/11/01/16 w sprawie emisji obligacji serii L2. Podstawą podjęcia powyższej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 01.12.2015 r. dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w łącznej kwocie nie większej niż 15.000.000,00 złotych w drodze prywatnych emisji obligacji na okaziciela w seriach w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 1.000 (jeden tysiąc sztuk) obligacji zwykłych na okaziciela serii L2, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka