Raport EBI nr 05

Numer: 05/2016

Data sporządzenia: 13-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 12.01.2016 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Bartoszem Konopką, synem Jarosława Konopki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Marka S.A., umowa pożyczki na kwotę 170.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 12.01.2019 r. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że ze względu na zmianę nazwy pożyczkodawcy spółki „Dariusz Kowalczyk Spółka Jawna” na „Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, dokonał przedmiotowej zmiany w zestawieniu zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższe zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_12_stycznia_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka