Raport EBI nr 08

Numer: 08/2016

Data sporządzenia: 15-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii N.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii N została rozpoczęta dnia 14 stycznia 2016 r. i zakończona dnia 15 stycznia 2016 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 02/13/01/16.

Obligacje serii N zostały przydzielone dnia 15 stycznia 2016 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 03/15/01/16.

                Emisja obligacji serii N obejmowała maksymalnie 12.800 sztuk obligacji serii N. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 5 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 11.500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii N wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii N przypada na 15 stycznia 2019 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii N wyniosły 2.460,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.460,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii N zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka