Raport EBI nr 11

Numer: 11/2016

Data sporządzenia: 29-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii L2.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii L2, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii L2 została rozpoczęta dnia 12 stycznia 2016 r. i zakończona dnia 28 stycznia 2016 r., na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 01/11/01/16.

Obligacje serii L2 zostały przydzielone dnia 29 stycznia 2016 r. roku na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 04/29/01/16.

Emisja obligacji serii L2 obejmowała maksymalnie 1.000 obligacji serii L2. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 7 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 230 obligacji o łącznej wartości nominalnej 230.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii L2 wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii L2 przypada na 29 lipca 2017 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii L2 wyniosły 11.500,00 zł, na które składały się koszty:

a)     przygotowania i przeprowadzenia oferty – 4.000,00 zł

b)    wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)     sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)    promocji oferty – 7.500,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii L2 zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka