Raport EBI nr 15

Numer: 15/2016

Data sporządzenia: 15-02-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

         Zarząd Marka S.A., informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 9 lutego 2016 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii N wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/13/01/16 z dnia 13 stycznia 2016 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2016. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych.

        Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii N na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 40.311.812,81 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 17.250.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka