Raport ESPI nr 1

Numer: 1/2016

Data sporządzenia: 15-03-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15.03.2016 roku otrzymał od Zarządu Spółki Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o. informację o następującej treści:

„Zarząd spółki Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000577735, dalej „Spółka”) na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej „Ustawa") zawiadamia, że:

a) w dniu 29 lutego 2016 roku Spółka zawarła umowę przeniesienia 481.080 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, co stanowi 9,94% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. i 11,95% akcji ogółem, na rzecz Dariusza Kowalczyka (PESEL:           );

b) w dniu 29 lutego 2016 roku Spółka zawarła umowę przeniesienia 481.079 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, co stanowi 9,93% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. i 11,95% akcji ogółem, na rzecz ASDEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku (KRS: 0000151078).

Na podstawie tych dwóch umów Spółka zbędzie wszystkie posiadane akcje w Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku i nie będzie posiadała akcji spółki Marka S.A.

Przeniesienie akcji zostanie przeprowadzone poza rynkiem regulowanym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje spółki Marka S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka