Raport ESPI nr 2

Numer: 2/2016

Data sporządzenia: 15-03-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.03.2016 roku otrzymał od Zarządu Spółki ASDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Suraska 1 lok. 209, 15-093 Białystok, informację o następującej treści:

„Zarząd spółki ASDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej „Ustawa”) zawiadamia, że w dniu 29 lutego 2016 roku Spółka zawarła umowę nabycia 481.079 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku od spółki Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, KRS: 0000577735.

1. Podstawą przeniesienia 481.079 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku jest umowa przeniesienia akcji z dnia 29 lutego 2016 r. zawarta ze spółką Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Przeniesienie akcji zostanie przeprowadzone poza rynkiem regulowanym.

2. Bezpośrednio przed transakcją z dnia 29 lutego 2016 r. Spółka nie posiadała akcji spółki Marka S.A.

3. Po dokonaniu transakcji Spółka, tj. ASDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, będzie posiadała 481.079 akcji spółki Marka S.A. stanowiących 9,93% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. oraz stanowiących 11,95% akcji ogółem.

4. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do Spółki.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka