Raport ESPI nr 3

Numer: 3/2016

Data sporządzenia: 15-03-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.03.2016 roku otrzymał od Pana Dariusza Kowalczyka, informację o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Dariusz Kowalczyk, na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2016 roku zawarłem umowę nabycia 481.080 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku od spółki Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, KRS: 0000577735.

1. Podstawą przeniesienia 481.080 akcji spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku jest umowa przeniesienia akcji z dnia 29 lutego 2016 r. zawarta ze spółką Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Przeniesienie akcji zostanie przeprowadzone poza rynkiem regulowanym.

2. Bezpośrednio przed transakcją z dnia 29 lutego 2016 r. posiadałem 608.577 akcji Marka S.A. stanowiących 14,91% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. oraz stanowiących 15,1% akcji ogółem

3. Po dokonaniu transakcji będę posiadał łącznie 1.089.657 akcji Marka S.A. stanowiących 24,85% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. oraz stanowiących 27,05% akcji ogółem.

4. Podmiot ode mnie zależny, tj. ASDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zawarł w dniu 29 lutego 2016 r. umowę nabycia 481.079 akcji spółki Marka S.A. od spółki Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy czym nabycie tych akcji następuje od podmiotu ode mnie zależnego, tj. Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku i z tego względu hipoteza przepisu art. 72 ust. 1 Ustawy nie jest spełniona.

5. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do mnie.

6. Informuję, że w okresie 12 miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka