Raport EBI nr 18

Numer: 18/2016

Data sporządzenia: 16-03-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 16.03.2016 r. od spółki Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”), otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przelewu przysługujących jej wobec Emitenta wierzytelności według poniższych informacji:

1) Część wierzytelności wynikającej z zawartej w dniu 4 października 2013 r. umowy pożyczki pomiędzy Emitentem a Spółką na kwotę 2.000.000,00 zł, tj. wierzytelność w wysokości 720.349,00 zł wraz z wszelkimi przysługującymi od tej części wierzytelności prawami w tym prawem do odsetek została przelana na Dariusza Kowalczyka.

2) Wierzytelność w łącznej wysokości 3.469.650,00 zł wynikająca z następujących umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem a Spółką: umowy pożyczki z dnia 3 stycznia 2013 r., umowy pożyczki z dnia 12 lutego 2013 r., umowy pożyczki z dnia 4 października 2013 r., umowy pożyczki z dnia 20 maja 2014 r., umowy pożyczki z dnia 25 czerwca 2014 r. i umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2016 r. została przelana na spółkę ASDEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

Emitent informuje, że ze względu na powyższe informacje, dokonał przedmiotowej zmiany w zestawieniu zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższe zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_16_marca_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka