Raport EBI nr 37

Numer: 37/2016

Data sporządzenia: 30-09-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 30.09.2016 r.
zostało zawarte pomiędzy Emitentem a panem Dariuszem Kowalczyk, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy pożyczki z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 720.349,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 01.10.2019 r., a oprocentowanie zostało zmniejszone o 1%. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Spółka informuje również, iż w dniu 30.09.2016 r. zostało zawarte pomiędzy Emitentem a spółką ASDEX S. z o. o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy pożyczki z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 1.279.651,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 01.10.2019 r., a oprocentowanie zostało zmniejszone o 1%. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_30_wrzesnia_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka