Raport ESPI nr 8

Numer: 8/2016

Data sporządzenia: 05-10-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. zostało zawarte pomiędzy Emitentem a panem Dariuszem Kowalczyk, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy pożyczki z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 720.349,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 01.10.2019 r., a oprocentowanie zostało zmniejszone o 1%. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Spółka informuje również, iż w dniu 30.09.2016 r. zostało zawarte pomiędzy Emitentem a spółką ASDEX S. z o. o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy pożyczki z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 1.279.651,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 01.10.2019 r., a oprocentowanie zostało zmniejszone o 1%. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Spółka przedmiotową informację opublikowała w dniu 30.09.2016 r. omyłkowo w raporcie bieżącym EBI nr 37/2016. W dniu dzisiejszym Spółka zauważyła tę nieprawidłowość i niniejszym raportem bieżącym ESPI nr 8/2016 dokonuje ponownej publikacji informacji o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Spółka bardzo przeprasza za zaistniałe niedopatrzenie.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_30_wrzesnia_2016_ESPI.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka