Raport ESPI nr 9

Numer: 9/2016

Data sporządzenia: 18-11-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2016.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż dokonuje zmiany prognozy wyników finansowych na rok 2016 w sposób następujący:

Nowa prognoza na rok 2016 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 13 805,00 tys. zł;
  2. Strata netto na poziomie 2 558,00 tys. zł.

Dotychczasowa prognoza wyników finansowych Emitenta na rok 2016 zakładała osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 16.341,00 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 1.320,00 tys. zł.

Powyższa prognoza oparta jest na osiągniętych już przychodach i wyniku netto oraz prowadzonych procesach sprzedażowych.

Na zmianę prognozy finansowej mają wpływ bieżące działania Spółki, które realizowane są w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, jak również odbiegająca od założeń pozyskana wysokość finansowania zewnętrznego, która była zakładana na poziomie 1 mln zł w każdym kwartale poprzez emisje obligacji. Spółka zauważa utrzymujący się w dalszym ciągu spadek zgłoszeń na nowe pożyczki od nowych klientów. Brak sprzedaży nowych produktów wynika z dodatkowych rządowych transferów socjalnych, które pojawiły się w wielodzietnych gospodarstwach domowych. Zakładany przez Spółkę plan sprzedażowy nie jest realizowany na zakładanym poziomie. Przyczyniła się do tego między innymi duża rotacja przedstawicieli handlowych Spółki. W obecnych warunkach rynkowych oraz mając na uwadze specyfikę bezpośredniej pracy przedstawicieli handlowych z klientami przy obsłudze w domu, nie wszyscy przedstawiciele spełniają kryteria profesjonalnej obsługi klientów, a ma to bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży i ściągalność rat pożyczek.

Spółka podejmuje działania mające na celu dotarcie z ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację działań marketingowych, jak również osobiste spotkania z potencjalnymi klientami.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w roku 2016 (do III kw.) Spółka spłaciła z własnych środków pieniężnych dotychczasowe zobowiązania finansowe na kwotę ok 1,99 mln zł, co bezpośrednio przyczyniło się do pogorszenia wyniku finansowego spółki. W 2015 spłata wynosiła 3,77 mln. Pogarszające się wyniki sprzedażowe i zwiększona wartość odpisów wpływa na ostateczny ujemny wynik finansowy Spółki.

W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2016, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka