Raport EBI nr 45

Numer: 45/2016

Data sporządzenia: 16-12-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii L4.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii L4, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii L4 została rozpoczęta w dniu 18 listopada 2016 r. i zakończona w dniu 15 grudnia 2016 r., na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 29/18/11/16 zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 31/06/12/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku.

Obligacje serii L4 zostały przydzielone w dniu 16 grudnia 2016 r. roku na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 32/16/12/16.

               Emisja obligacji serii L4 obejmowała maksymalnie 3.000 obligacji serii L4. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 148 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 148 obligacji o łącznej wartości nominalnej 148.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii L4 wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii L4 przypada na dzień 16 grudnia 2018 r.

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii L4 wyniosły 0,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka