Raport EBI nr 51

Numer: 51/2014

Data sporządzenia: 21-11-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uzupełnienie Raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony raport okresowy obejmujący III kwartał 2014 roku. Uzupełnienie dotyczy dodania za III kw. 2013 r. i III kw. 2014 r. jednostkowych kwartalnych porównawczych danych w „Rachunku przepływów pieniężnych” i w „Zestawieniu zmian w Kapitale własnym”. 

Jednocześnie Spółka dokonała korekty danych finansowych w tabeli „Zestawienie zmian w Kapitale własnym”, w kolumnie „Wg stanu na dzień 30.09.2014” w pozycji: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu iI.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach, oraz w pozycji: 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, zgodnie z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 r.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawione jest w załączniku.

Załączniki:

Szczegolowe_zestawienie_zmian_Marka_SA.pdfpdf icon

Uzupelniony_Raport_kwartalny_III_2014_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka