Raport EBI nr 27

Numer: 27/2016

Data sporządzenia: 30-05-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka  S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2015 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2015 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2015_Marka_SA.pdf

Jest:

Zarząd Marka  S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2015 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2015 roku (RO EBI 14/2016) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.

W skutek weryfikacji danych finansowych za IV kwartał 2015 roku, zmianie uległ m.in. wynik finansowy netto Spółki. Powodem tej zmiany były następujące czynniki:

1)      Zwiększenie przychodów ze sprzedaży z tytułu korekty odsetek od pożyczek związanej ze zmianą mechanizmu ich rozliczania.

2)      Zmniejszenie kosztu amortyzacji w związku z wydłużeniem okresu leasingów.

3)      Zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących na odsetki należne nie zapłacone.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2015_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka