Harmonogram przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w roku 2018:

Miesięczne:

13.02.2018 – Raport miesięczny styczeń 2018 r.pdf icon

14.03.2018 – Raport miesięczny luty 2018 r.pdf icon

13.04.2018 – Raport miesięczny marzec 2018 r.pdf icon

11.05.2018 – Raport miesięczny kwiecień 2018 r.pdf icon

14.06.2018 – Raport miesięczny maj 2018 r.pdf icon

13.07.2018 – Raport miesięczny czerwiec 2018 r.pdf icon

13.08.2018 – Raport miesięczny lipiec 2018 r.pdf icon

14.09.2018 – Raport miesięczny sierpień 2018 r.pdf icon

12.10.2018 – Raport miesięczny wrzesień 2018 r.pdf icon

13.11.2018 – Raport miesięczny październik 2018 r.pdf icon

14.12.2018 – Raport miesięczny listopad 2018 r.pdf icon

14.01.2019 – Raport miesięczny grudzień 2018 r.pdf icon

Okresy zamknięte - zakaz zawierania transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, obowiązuje od 3 lipca 2016 r., osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:

- na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,

- bezpośrednio lub pośrednio,

- dotyczących akcji, instrumentów dłużnych Emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Dla Raportów kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu rocznego.

Kwartalne:

14.02.2018 – Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.pdf icon

24.05.2018 - Korekta_Raport_kwartalny_IV_2017_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.01.2018 do 14.02.2018 r.

14.05.2018 – Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.pdf icon

24.25.2018 - Korekta_Raport_kwartalny_I_2018_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 14.04.2018 do 14.05.2018 r.

14.08.2018 – Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.07.2018 do 14.08.2018 r.

14.11.2018 – Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.10.2018 do 14.11.2018 r.

Okresowe:

24.05.2018 – Raport roczny za 2017 r.
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 24.04.2018 do 24.05.2018 r.

Raport_roczny_2017_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_Spółki_Oświadczenia_Zarządu_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Stanowisko_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_5.pdfpdf icon