Harmonogram przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w roku 2021:

Miesięczne:

11.02.2021 – Raport miesięczny styczeń 2021 r.pdf icon

12.03.2021 – Raport miesięczny luty 2021 r.pdf icon

14.04.2021 – Raport miesięczny marzec 2021 r.pdf icon

13.05.2021 – Raport miesięczny kwiecień 2021 r.pdf icon

11.06.2021 – Raport miesięczny maj 2021 r.pdf icon

14.07.2021 – Raport miesięczny czerwiec 2021 r.pdf icon

12.08.2021 – Raport miesięczny lipiec 2021 r.pdf icon

14.09.2021 – Raport miesięczny sierpień 2021 r.pdf icon

14.10.2021 – Raport miesięczny wrzesień 2021 r.pdf icon

09.11.2021 – Raport miesięczny październik 2021 r.pdf icon

14.12.2021 – Raport miesięczny listopad 2021 r.pdf icon

14.01.2022 – Raport miesięczny grudzień 2021 r.pdf icon

Okresy zamknięte - zakaz zawierania transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, obowiązuje od 3 lipca 2016 r., osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:

- na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,

- bezpośrednio lub pośrednio,

- dotyczących akcji, instrumentów dłużnych Emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Dla Raportów kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu rocznego.

Kwartalne:

12.02.2021 – Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.pdf icon

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2020_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 13.01.2021 do 12.02.2021 r.

14.05.2021 – Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.pdf icon

Korekta_Raport_kwartalny_I_2021_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 14.04.2021 do 14.05.2021 r.

13.08.2021 – Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 14.07.2021 do 13.08.2021 r.

10.11.2021 – Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 11.10.2021 do 10.11.2021 r.

Okresowe:

  1. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 28-05-2021 r.
  2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 28-05-2021 r.


Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 01.05.2021 do 28.05.2021 r.

Raport_roczny_2020_Marka_SA_w_restrukturyzacji_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_Kapitałowej_Oswiadczenie_Zarzadu_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_JSF_cz_5.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_SSF_cz_6.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Stanowisko_Zarządu_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_7.pdfpdf icon