Harmonogram przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w roku 2022:

Miesięczne:

11.02.2022 – Raport miesięczny styczeń 2022 r.pdf icon

14.03.2022 – Raport miesięczny luty 2022 r.pdf icon

14.04.2022 – Raport miesięczny marzec 2022 r.pdf icon

12.05.2022 – Raport miesięczny kwiecień 2022 r.pdf icon

14.06.2022 – Raport miesięczny maj 2022 r.pdf icon

14.07.2022 – Raport miesięczny czerwiec 2022 r.pdf icon

11.08.2022 – Raport miesięczny lipiec 2022 r.pdf icon

14.09.2022 – Raport miesięczny sierpień 2022 r.pdf icon

14.10.2022 – Raport miesięczny wrzesień 2022 r.pdf icon

10.11.2022 – Raport miesięczny październik 2022 r.pdf icon

14.12.2022 – Raport miesięczny listopad 2022 r.pdf icon

13.01.2023 – Raport miesięczny grudzień 2022 r.pdf icon

 

Okresy zamknięte - zakaz zawierania transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, obowiązuje od 3 lipca 2016 r., osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:

- na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,

- bezpośrednio lub pośrednio,

- dotyczących akcji, instrumentów dłużnych Emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Dla Raportów kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu rocznego.

Kwartalne:

14.02.2022 – Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.pdf icon

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2021_Marka_SA.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.01.2022 do 14.02.2022 r.

13.05.2022 – Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.pdf icon

Korekta_Raport_kwartalny_I_2022_Marka_SA.pdfpdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 13.04.2022 do 13.05.2022 r.

12.08.2022 – Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 13.07.2022 do 12.08.2022 r.

14.11.2022 – Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.10.2022 do 14.11.2022 r.

Okresowe:

31.05.2022 – Raport roczny za 2021 r.
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 01.05.2022 do 31.05.2022 r.

Raport_roczny_2021_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_Spółki_Oświadczenia_Zarządu_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_JSF_cz_5.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_SSF_cz_6.pdfpdf icon

Raport_roczny_2021_Stanowisko_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_7.pdfpdf icon