Harmonogram przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w roku 2023:

Miesięczne:

13.02.2023 – Raport miesięczny styczeń 2023 r.pdf icon

14.03.2023 – Raport miesięczny luty 2023 r.pdf icon

14.04.2023 – Raport miesięczny marzec 2023 r.pdf icon

11.05.2023 – Raport miesięczny kwiecień 2023 r.pdf icon

14.06.2023 – Raport miesięczny maj 2023 r.pdf icon

14.07.2023 – Raport miesięczny czerwiec 2023 r.pdf icon

10.08.2023 – Raport miesięczny lipiec 2023 r.pdf icon

14.09.2023 – Raport miesięczny sierpień 2023 r.pdf icon

13.10.2023 – Raport miesięczny wrzesień 2023 r.pdf icon

13.11.2023 – Raport miesięczny październik 2023 r.pdf icon

14.12.2023 – Raport miesięczny listopad 2023 r.pdf icon

12.01.2024 – Raport miesięczny grudzień 2023 r.pdf icon

 

Okresy zamknięte - zakaz zawierania transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, obowiązuje od 3 lipca 2016 r., osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:

- na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,

- bezpośrednio lub pośrednio,

- dotyczących akcji, instrumentów dłużnych Emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Dla Raportów kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji raportu rocznego.

Kwartalne:

14.02.2023 – Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.pdf icon

Korekta Raport kwartalny IV 2022 Marka SApdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.01.2023 do 14.02.2023 r.

12.05.2023 – Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.pdf icon

Korekta Raport kwartalny I 2023 Marka SApdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 12.04.2023 do 12.05.2023 r.

11.08.2023 – Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 12.07.2023 do 11.08.2023 r.

14.11.2023 – Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.pdf icon
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 15.10.2023 do 14.11.2023 r.

Okresowe:

31.05.2023 – Raport roczny za 2022 r.
Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 01.05.2023 do 31.05.2023 r.

Raport_roczny_2022_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_Spółki_Oświadczenia_Zarządu_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_JSF_cz_5.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_SSF_cz_6.pdfpdf icon

Raport_roczny_2022_Stanowisko_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_7.pdfpdf icon