Raport ESPI nr 06

Numer: 06/2017

Data sporządzenia: 20-01-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Szczególne oznaczenie akcji spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Zarząd Giełdy”) podjął Uchwałę nr 65/2017 w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert.

Treść uchwały Zarządu Giełdy:

„Uchwała Nr 65/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- „sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego".

§ 2

Traci moc § 1 Uchwały Nr 43/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 stycznia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Spółka informuję, że treść Uchwały Nr 43/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 stycznia 2017 r. została opublikowana w RB ESPI nr 04/2017 z dnia 16.01.2017 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka