Raport EBI nr 11

Numer: 11/2018

Data sporządzenia: 24-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2017 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2017 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2017_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2017 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2017 roku (RO EBI 03/2018) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat.

W skutek weryfikacji danych finansowych za IV kwartał 2017 roku, zmianie uległ m.in. wynik finansowy netto Spółki. Głównym powodem tej zmiany było zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu utworzenia 100 % odpisów aktualizujących na wierzytelnościach będących w toku postępowania sądowego, a które na dzień 31.12.2017 roku nie miały jeszcze sądowego nakazu zapłaty.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2017_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka