Raport EBI nr 15

Numer: 15/2018

Data sporządzenia: 28-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Nowy porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

          Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Spółka”), niniejszym informuje o następujących zmianach do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku („ZWZA”):

1. Dotychczasowy punkt 14 porządku obrad otrzymuje brzmienie:

"14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych."

2. Dotychczasowy punkt 15 porządku obrad otrzymuje brzmienie:

"15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości."

3. Dodaje się do porządku obrad punkt 16 o następującym brzmieniu:

"16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu."

4. Dodaje się do porządku obrad punkt 17 o następującym brzmieniu (poprzedni punkt nr 14):

"17. Wolne wnioski."

5. Dodaje się do porządku obrad punkt 18 o następującym brzmieniu (poprzedni punkt nr 15):

"18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Powyższe zmiany w porządku obrad ZWZA wynikają ze złożonego przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Zarząd przedstawia w załączeniu projekty uchwał uwzględniające powyższe żądania akcjonariusza Spółki oraz w związku z dokonaną zmianą nowy porządek obrad ZWZA w treści Ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 15 czerwca 2018 r., jak również zaktualizowany o powyższe zmiany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

Załączniki:              

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15.06.2018r.pdfpdf icon
  2. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 15.06.2018r.pdfpdf icon
  3. Projekty Uchwał na ZWZA 15.06.2018r.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka