Raport EBI nr 16

Numer: 16/2018

Data sporządzenia: 05-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki i delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Marka S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. 05 czerwca 2018 r., Pan Jarosław Konopka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki z dniem 05 czerwca 2018 r. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Pana Jarosława Konopki wygasa z dniem 05 czerwca 2018 r. Pan Jarosław Konopka nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

Rada Nadzorcza dziękuje Panu Jarosławowi Konopce za wkład włożony w działalność Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2018 r., działając na podstawie art. 383 Kodeksu Spółek Handlowych, § 25 pkt 1. Lit. e) Statutu Spółki, a także § 5 ust. 1 pkt 1.5 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanowiła delegować Pana Piotra Zimnocha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do Zarządu i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 05 czerwca 2018 r. do dnia 04 września 2018 r.

W najszybszym możliwym czasie i bez nieuzasadnionej zwłoki Rada Nadzorcza Spółki podejmie odpowiednie działania mające na celu powołanie nowego lub nowych członków Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka publikuje biogram Pana Piotra Zimnocha:

Pan Piotr Zimnoch posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny. Ukończył również Podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe studia MBA dla Finansistów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Banku PKO BP SA, gdzie w latach 1998 – 2005 pracował w dziale korporacyjnym. Od 2005 roku jest zastępcą głównego księgowego w spółce Cristal Sp. z o.o. Dodatkowo od 2006 pełni funkcje w księgowości spółki IWA Sp. z o.o. oraz od 2010 jest dyrektorem finansowym spółki Jagiellonia Białystok S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji drugiej kadencji.

Pan Piotr Zimnoch nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA w restrukturyzacji, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Piotr Zimnoch w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono pozbawienia prawa działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Piotr Zimnoch w okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Piotr Zimnoch w okresie pięciu lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Marka S.A. w restrukturyzacji, tj. u Emitenta, wobec której w dniu 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zatwierdził przyspieszone postępowanie układowe częściowe, sygn. akt VIII GRp 1/17.

Pan Piotr Zimnoch nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu