Raport ESPI nr 07

Numer: 07/2018

Data sporządzenia: 24-07-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 24.07.2018 r. otrzymała informację o przeniesieniu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. W przedmiotowej informacji strony umowy poinformowały o zawarciu umowy cesji wierzytelności w wysokości 200.000,00 zł pomiędzy cedentem panem Jarosławem Konopką a cesjonariuszem panem Dariuszem Kowalczykiem, będącego członkiem Rady Nadzorczej Spółki i akcjonariuszem Spółki, przysługującej panu Jarosławowi Konopce z tytułu umowy pożyczki z dnia 7 grudnia 2017 r. od Spółki. Zgodnie z zawartą umową cesji wierzytelności nie został określony termin spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki pozostało bez zmian i jest zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę oraz fakt złożenia przez pana Jarosława Konopkę rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki z dniem 05 czerwca 2018 r. przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_w_restrukturyzacji_24_lipca_2018.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu