Raport EBI nr 26

Numer: 26/2018

Data sporządzenia: 06-08-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej Marka S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki w związku z rezygnacją z dniem 25 czerwca 2018 r. pani Iwony Marii Kowalczyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent poinformował w RB nr 24/2018, działając na podstawie § 23 ust. 8 Statutu Spółki, postanowiła powierzyć obowiązki Członka Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza zdecydowała przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka, jako nowego Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji, która upływa w czerwcu 2020 roku.

Poniżej Spółka publikuje biogram Pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka:

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa. Pracę zawodową rozpoczął w spółce Marko Sp. z o.o., gdzie w roku 1998 pracował w dziale sprzedaży. W roku 1999 był Przedstawicielem Handlowym w spółce PPH Agrikur S.C., natomiast w latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Kierownika ds. Rozwoju w firmie Provident Polska S.A. W latach 2002 – 2006, jako współwłaściciel firmy, pracował w Denar Sp. J. Od roku 2007 do roku 2010 był Prezesem Zarządu spółki Marka Sp. z o.o., która w 2010 roku została przekształcona w spółkę Marka S.A., tj. Emitenta, i w której również pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 2010 do 2012 roku, a pracę u Emitenta zakończył w 2013 roku.

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk od 2013 roku jest Prezesem Zarządu Agrescapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, od 2015 roku jest Prezesem Zarządu Syner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, od 2017 roku jest Prezesem Zarządu Jaszczuk Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz od 2018 roku Prezesem Zarządu AgresTax Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, tj. uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec spółki Marka SA w restrukturyzacji, jako udziałowiec i jako członek organu spółki kapitałowej, tj. w spółkach Syner Sp. z o.o. i Limit Pożyczka Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk w okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Krzysztof Wiesław Jaszczuk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu