Raport ESPI nr 08

Numer: 08/2018

Data sporządzenia: 23-08-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, iż w dniu 23.08.2018 roku Emitent otrzymał od Pani Justyny Kruszewskiej zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, o następującej treści:

Na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz.1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji („Emitent”), notowanej na rynku NewConnect.

  1. Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji nastąpiło w następstwie uzyskania przeze mnie darowizny 484 699 akcji Emitenta na podstawie umowy zawartej w dn. 17 sierpnia 2018 r.
  2. W wyniku darowizny obecnie posiadam bezpośrednio 484 699 akcji Emitenta, co stanowi 12,02% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadam 484 699 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,01% w ogólnej liczbie głosów.
  3. Przed wyżej wymienioną darowizną posiadałam 0 akcji Emitenta, co stanowiło 0% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadałam 0 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0% w ogólnej liczbie głosów.
  4. Informuję, iż nie istnieją podmioty ode mnie zależne, które posiadają akcje Emitenta.”

           

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu