Raport EBI nr 29

Numer: 29/2018

Data sporządzenia: 28-08-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Marka S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy Uchwały nr 1 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Rady Nadzorczej Spółki, Pan Radosław Grodzki z dniem 5 września 2018 r. został powołany do Zarządu Spółki, drugiej kadencji, która kończy się 18.06.2020 r., oraz została Mu powierzona funkcja Prezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka publikuje biogram Pana Radosława Grodzkiego:

Pan Radosław Grodzki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od roku 2004 – do roku 2013 pracował w Societe General Head of Field Verification. W roku 2013 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w spółce BWK Sp. z o.o., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Head of Field Collection Team w firmie Lindorf S.A. W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego Pionu Windykacji Polubownej w firmie Hoist Finance.

Pan Radosław Grodzki ukończył Akademię Rozwoju Managerów ICAN Institute, jak również liczne szkolenia: Efektywne Zarządzanie Zespołem, Zarządzanie Zespołem Rozproszonym, Komunikacja w Spółce, Hight Potencjal, Akademia Managera – Moderator, Bezpieczeństwo Transakcji Finansowych, Skuteczna Polityka Antyfraudowa, Skuteczna Windykacja, Planowanie Finansowe w Dużych Jednostkach, Skuteczny Controling.

Pan Radosław Grodzki nie wykonuje działalności poza Emitentem.

Pan Radosław Grodzki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA w restrukturyzacji, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Radosław Grodzki w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Radosław Grodzki w okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Radosław Grodzki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu