Raport ESPI nr 01

Numer: 01/2019

Data sporządzenia: 02-01-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji i złożenia przez Marka S.A. w restrukturyzacji wniosku o zmianę układu na podstawie Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014. Przesłanką, którą Spółka kieruje się przy publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż nie jest w stanie zapewnić poufności przedmiotowych informacji.

Treść informacji poufnej:

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28.12.2018 r. Spółka podjęła decyzję i złożyła w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy, wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm. – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy, obligatariuszy oraz kontrahentów Emitenta a wynikającą z wyników finansowych po III kw. 2018 r. i upublicznionych w raporcie bieżącym EBI nr 33/2018 z dnia 14.11.2018 r. oraz niską realizacją działań windykacyjnych w 2018 roku. Spółka obecnie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z postępowania restrukturyzacyjnego. Reguluje na bieżąco swoje zobowiązania. Jednak w ocenie Spółki zmniejszenie przychodów z windykacji oraz zmniejszenie wolumenu sprzedaży pożyczek, uniemożliwi jej wykonania układu w terminach określonych w zatwierdzonym postępowaniu układowym z dnia 18.07.2017 r.

Zarząd Emitenta informuje, że przesłanką podjętych działań jest trwałe zmniejszenie dochodu z działalności dłużnika po zatwierdzeniu układu, w rozumieniu art. 173 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

W ocenie zarządu, Spółka ze względu na zmniejszenie przychodów nie będzie w stanie spłacić zobowiązań w terminach i w kwotach określonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu. Jednak wielkość posiadanych wierzytelności windykacyjnych, których saldo wynosi 73.965.333,74 zł, pozwala na spłatę wszystkich wierzytelności Spółki objętych układem częściowym, ale w dłuższym okresie czasu.

Konieczność wydłużenia okresu spłaty oraz zmniejszenie wysokości poszczególnych rat spłaty wierzytelności objętych układem wynika z faktu, że opóźnienie w zwrocie kwot udzielonych pożyczek jest większe od zakładanego oraz wydłużył się proces windykacji wierzytelności przeterminowanych. Spowodowało to zmniejszenie w stosunku do zakładanych w planie restrukturyzacyjnym środków przeznaczonych na nowe pożyczki, a to w konsekwencji spowodowało zmniejszenie przychodów Spółki. W dłuższej perspektywie czasu Spółka odzyska zakładany w planie restrukturyzacyjnym poziom wierzytelności z tytułu przeterminowanych pożyczek i będzie mogła spłacić wierzycieli objętych układem. Zmiana układu w zakresie harmonogramu spłat polega na zmniejszeniu o ok. 30% wartości wypłacanych rat w poszczególnych datach zatwierdzonego przez Sąd harmonogramu spłat, jak również odroczenie terminu płatności należności obligatariuszom o dwa lata, tj. do 2027 roku. Zmieniony układ zakłada spłatę należności oraz odsetek w 100%, tak, jak to jest określone w obecnie obowiązującym układzie.

Zarząd Emitenta kierując się zatem dobrem Spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółka w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął niniejsze działania mające na celu uniknięcie skutku braku spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy zgodnie z zatwierdzonym planem spłat.”

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu (w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014) zmiany układu Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego:

a) podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o zmianę układu,

b) złożenie wniosku do sądu o zmianę układu,

c) otwarcie postępowania o zmianę układu przez sąd.

Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy a) i b) powyżej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 596/2014.

Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Emitenta było zagrożenie kondycji finansowej Spółki w trakcie trwania procesu restrukturyzacji. Niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli i Spółki. Złożenie wniosku o zmianę układu ma na celu dostosowanie procesu restrukturyzacji do zmienionych warunków rynkowych i umożliwienie Spółce pełnego zaspokojenia praw wierzycieli Spółki będącymi obligatariuszami. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki.

Wniosek o zmianę układu został złożony w oparcie o art. 173 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prokurent: Beata Malinowska