Raport ESPI nr 06

Numer: 06/2019

Data sporządzenia: 10-04-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Informacja o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowienia o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2019 r., otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”) z dnia 01.04.2019 r. o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu („Postanowienie”).

Powołując się na art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Sąd wskazał, iż otwarcie postępowania o zmianę układu częściowego, przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 13 czerwca 2017 r. oraz zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2017 r. (sygn.. akt VIII GRp 1/17) dotyczącego Spółki mogło nastąpić przy wykazaniu trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa Spółki po zatwierdzeniu układu tj. po dniu 18 lipca 2017 r. W ocenie Sądu nie sposób stwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce. W swoim uzasadnieniu Sąd wskazał, iż ocenę aktualnie uzyskiwanego dochodu należy odnieść do momentu wskazanego w art. 173 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej tj. do dnia 18 lipca 2017 r. i okresu bezpośrednio poprzedzającego tę datę. Tym samym zbadany winien zostać stan dochodów z daty 18.07.2017 r. i późniejsze miesiące począwszy od sierpnia 2017 r. w zestawieniu z dochodami uzyskiwanymi w miesiącach bezpośrednio poprzedzających zatwierdzenie układu tj. z miesięcznymi dochodami przedsiębiorstwa, uzyskiwanymi w I i II kwartale 2017 roku oraz w lipcu 2017. Takich danych szczegółowych nie zawierała załączona do wniosku „Analiza sytuacji Spółki”, która w ocenie Sądu stanowiła zupełnie prywatny dokument, gdyż nie został  on sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta, co mogłoby rzutować na jego wiarygodność.

Na podstawie danych finansowych z „Analizy sytuacji Spółki” Sąd w Postanowieniu przedstawił własne wyliczenia i interpretacje, przy czym dokonał analizy przedstawionych przez Spółkę danych finansowych za I, II i III kwartał 2018 roku (pozycja w tabelach oznaczona jako „I-III kw. 2018” co należy rozumieć jako dotyczącą czasookresu od pierwszego do trzeciego kwartału 2018 roku), przyjmując je jako dane miesięczne za styczeń, luty i marzec 2018 r. (I-III 2018). Na podstawie własnej interpretacji Sąd orzekł, iż nie sposób stwierdzić, iż doszło do zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa Spółki po zatwierdzeniu układu, oraz że ewentualne zmniejszenie posiada charakter trwały.

W ocenie Spółki, Sąd, analizując dowody przedstawione przez Spółkę, dokonał błędów w ustaleniach faktycznych, niewłaściwie interpretując w dokumencie „Analiza sytuacji Spółki” okresy czasowe podane dla poszczególnych danych finansowych. Spółka odnosząc się do przedstawionych powyżej zarzutów w Postanowieniu Sądu dotyczących danych finansowych, informuje jednocześnie, iż w „Analizie sytuacji Spółki” zestawienia zawierające dane finansowe były sporządzone w kwartalnych okresach sprawozdawczych, jak jest to uregulowane w zasadach raportowania okresowych danych finansowych obowiązujących Spółkę.

Sąd w Postanowieniu wskazał, iż uzasadniane orzeczenie nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, co oznacza że jeśli Spółka w przyszłości wykaże trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z prowadzonego przedsiębiorstwa, to Spółka będzie mogła liczyć na uwzględnienie ewentualnego nowego wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu.

Spółka jednocześnie informuje, iż złoży nowy wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu z uwzględnieniem wytycznych Sądu podanych w uzasadnieniu ww. Postanowienia, a o dacie złożenia poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prokurent: Beata Malinowska