Raport EBI nr 09

Numer: 09/2019

Data sporządzenia: 31-05-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2018 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2018 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2018_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2018 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2018 roku (RO EBI 03/2019) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Wskutek weryfikacji danych finansowych za IV kwartał 2018 roku, zmianie uległ m.in. wynik finansowy netto Spółki.

W Sprawozdaniu Finansowym Spółki ujęto dodatkowy odpis aktualizujący całą wartość pożyczek, dla których w roku 2018 nie wpłynęła żadna rata płatności. Całość odpisów aktualizujących należności ujętych w rachunku zysków i strat w roku 2018 wyniosła 15.229.581,43 w tym dodatkowy odpis na całość należności niespłacanych
4.856.465,89 zł. W Sprawozdaniu Finansowym Spółki skorygowano również szacunek rezerw na ryzyko zapłacenia dodatkowego podatku oraz odsetek od zaległości podatkowej czyniąc go bardziej precyzyjnym. Ponadto w związku z naliczeniem należnych odsetek od zobowiązań (obligacji i pożyczek) Spółka ujęła w księgach i w Sprawozdaniu Finansowym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1 021 556,00 zł. Ze względu na sytuację Spółki, istnieje uzasadniona wątpliwość czy Spółka w najbliższych latach osiągnie dochód podatkowy umożliwiający jej obniżenie podstawy opodatkowania o płacone w latach następnych odsetki, dlatego też z tytułu tego ryzyka utworzono odpis aktualizujący.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2018_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki