Raport EBI nr 10

Numer: 10/2019

Data sporządzenia: 31-05-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2019 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2019 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_I_2019_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2019 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2019 roku (RO EBI 07/2019) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Głównym powodem korekt były zmiany wprowadzone w zaudytowanym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2018 r. W związku z powyższym Spółka w I kw. 2019 r. zaktualizowała dodatkowy odpis aktualizujący całą wartość pożyczek, dla których w roku 2018 nie wpłynęła żadna rata płatności. Tym samym zmniejszeniu uległa wartość odpisów aktualizujących, gdyż ich część została już ujęta w Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2018 r.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_I_2019_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki