Raport EBI nr 12

Numer: 12/2021

Data sporządzenia: 01-06-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2020 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2020 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2020_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2020 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2020 roku (RO EBI 04/2021) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Wskutek weryfikacji danych finansowych za IV kwartał 2020roku, zmianie uległ m.in. wynik finansowy netto Spółki.

W Sprawozdaniu Finansowym Spółki ujęto między innymi utworzenie rezerwy na wynagrodzenie nadzory sądowego w wysokości 132 974,65 zł z tytułu zakończonego postępowania o zmianę układu.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2020_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski