Raport EBI nr 20

Numer: 20/2021

Data sporządzenia: 06-10-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 2) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06.10.2021 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 06.10.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji zmian w zakresie Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji w dniu 25.06.2021 r.

Treść zmian dokonanych w Statucie Spółki:

I.              dotychczasowy § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

  „Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.     Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z)

2.  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z)”.

  otrzymuje brzmienie:

 „Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1.     Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z)

 2.     Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z)

 3.     Leasing finansowy (PKD: 64.91.Z)

 4.     Wynajem i dzierżawa (PKD: 77)

 5.     Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD: 52.10.B)”

 II.            dotychczasowy § 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

  1. Akcje są zbywalne.      
  2. W okresie 5 (pięć) lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie udziela Rada Nadzorcza Spółki według następujących zasad:

a.     Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji wskazując dane potencjalnego nabywcy, liczbę sprzedawanych akcji, ustaloną cenę sprzedaży, oraz termin zawarcia umowy sprzedaży, który nie może być krótszy niż 1 (jeden miesiąc) licząc od dnia poinformowania Zarządu o zamiarze zbycia akcji imiennych;

b.    wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz winien przedstawić dowód poinformowania pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne, listem poleconym wysłanym na adres korespondencji wskazany w księdze akcyjnej Spółki, o zamiarze zbycia akcji w celu umożliwienia skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji, o którym mowa w §11 ust.2 niniejszego Statutu;       

c.     niezwłocznie po otrzymaniu informacji nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni Zarząd winien zwołać Radę Nadzorczą;

d.    odmawiając zgody na zbycie Rada Nadzorcza winna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt a) wskazać nabywcę, którym może być również Spółka, który w terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt a) nabędzie zbywane akcji za cenę wskazaną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Wraz z zawarciem umowy sprzedaży akcji winna być zapłacona cena sprzedaży akcji;     

e.     Rada Nadzorcza zobowiązana jest w pierwszej kolejności wskazać jako nabywców dotychczasowych Akcjonariuszy, którzy wykazali zainteresowanie nabyciem akcji – w przypadku, gdy zainteresowaniem nabycia akcji zgłosił więcej niż jeden Akcjonariusz Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonać podziału zbywanych akcji odpowiednio do liczby akcji dotychczas posiadanych.      

  1. Zbycie akcji imiennych bez zgody Spółki jest nieważne.          

otrzymuje brzmienie:

„Akcje są zbywalne.” 

 

III.           Dotychczasowy § 18 pkt. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki i Warszawie.”

 

otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia.”

 

IV.           Dotychczasowy § 18 pkt. 7 lit. a Statutu Spółki w brzmieniu:

„a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,”

 

otrzymuje brzmienie:

„a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,”

 

Uchwała nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zmiany Statutu Spółki została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 15/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Załączniki:

Tekst_jednolity_statutu_Marka_SA_25_06_2021.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Bogusław Konarzewski – Prezes Zarządu