Raport EBI nr 06

Numer: 06/2022

Data sporządzenia: 15-03-2022 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Marka S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jacka Bogusława Konarzewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2022 r. Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Pana Jacka Bogusława Konarzewskiego wygasa z dniem 15 marca 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki również na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r., działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 25 pkt 1. lit. e) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 pkt 1.5 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanowiła delegować Pana Dariusza Kowalczyka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, do Zarządu i czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

W najszybszym możliwym czasie i bez nieuzasadnionej zwłoki Rada Nadzorcza Spółki podejmie odpowiednie działania mające na celu powołanie nowego lub nowych członków Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka publikuje biogram Pana Dariusza Kowalczyka:

Pan Dariusz Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Emitenta trzeciej kadencji.

Pan Dariusz Kowalczyk jest Członkiem Zarządu spółek: ASDEX Sp. z o.o., Cristal Sp. z o.o. oraz IWA Sp. z o.o.

Pan Dariusz Kowalczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka SA w restrukturyzacji, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Dariusz Kowalczyk w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono pozbawienia prawa działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Dariusz Kowalczyk w okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Dariusz Kowalczyk w okresie pięciu lat pełnił funkcje nadzorcze w spółce w restrukturyzacji, tj. u Emitenta, jako członek Rady Nadzorczej.

Pan Dariusz Kowalczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Beata Malinowska - Prokurent