Raport EBI nr 08

Numer: 08/2022

Data sporządzenia: 21-04-2022 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Marka S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy Uchwały nr 1 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Rady Nadzorczej Spółki, Pan Leszek Matys z dniem 21 kwietnia 2022 r. został powołany do Zarządu Spółki, trzeciej kadencji, która kończy się 18.06.2025 r., oraz pełnienia funkcja Prezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka publikuje biogram Pana Leszka Matysa

Pan Leszek Matys posiada wykształcenie średnie. Od roku 2011 do chwili obecnej jest pracownikiem spółki Marka S.A., w której pełnił funkcje Dyrektora Działu Kontroli oraz Eksperta ds. Bezpieczeństwa Transakcji.

Pan Leszek Matys nie wykonuje działalności poza Emitentem.

Pan Leszek Matys nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Marka S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Leszek Matys w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Leszek Matys w okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Leszek Matys nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Beata Malinowska - Prokurent