Raport EBI nr 14

Numer: 14/2022

Data sporządzenia: 31-05-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2022 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_I_2022_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2022 r. (RO EBI xx/2022) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje bilansu, przepływów środków pieniężnych i zmian w kapitale.

Głównym powodem korekt były zmiany wprowadzone w zaudytowanym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2021 r. i tym samym zmiana salda otwarcia nowego roku obrotowego.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_I_2022_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Leszek Matys