Raport EBI nr 25

Numer: 25/2022

Data sporządzenia: 28-12-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Umowa – badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i za rok 2023.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Spółka Marka S.A. informuje, że w dniu 28.12.2022 r. zostały zawarte umowy z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, których przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i rok 2023.

Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14.09.2022 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Leszek Matys