Harmonogram przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w roku 2013:

Miesięczne:

12.04.2013 - Raport miesięczny marzec 2013 r. pdf icon

13.05.2013 – Raport miesięczny kwiecień 2013 r. pdf icon

Korekta Raportu miesięcznego kwiecień 2013 r. pdf icon

13.06.2013 – Raport miesięczny maj 2013 r.pdf icon

12.07.2013 – Raport miesięczny czerwiec 2013 r. pdf icon

13.08.2013 – Raport miesięczny lipiec 2013 r. pdf icon

13.09.2013 – Raport miesięczny sierpień 2013 r. pdf icon

11.10.2013 – Raport miesięczny wrzesień 2013 r. pdf icon

13.11.2013 – Raport miesięczny październik 2013 r. pdf icon

13.12.2013 – Raport miesięczny listopad 2013 r. pdf icon

13.01.2014 – Raport miesięczny grudzień 2013 r. pdf icon

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Osoby uprzywilejowane informacyjnie, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są definiowane jako: każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze

Okresem zamkniętym ponadto jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Dla Raportów kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Kwartalne

14.02.2013 - Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku  pdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 31.01.2013 do 14.02.2013 r.

14.05.2013 - Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku pdf icon

Korekta Raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku pdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 30.04.2013 do 14.05.2013 r.

14.08.2013 - Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku pdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 31.07.2013 do 14.08.2013 r.

14.11.2013 - Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku pdf icon

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 31.10.2013 do 14.11.2013 r.

Okresowe

12.06.2013 - Raport roczny za 2012 rok icon external link

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu: od 12.04.2013 do 12.06.2013 r.

Raport_roczny_2012_Marka_SA_cz_1.pdf pdf icon

Raport_roczny_2012_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdf pdf icon

Raport_roczny_2012_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Spółki_Oświadczenia_Zarządu_cz_3.pdf pdf icon

Raport_roczny_2012_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_cz_4.pdf pdf icon