Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 26.09.2019 r, Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych na konto bankowe depozytariusza, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty zmienionego układu w wysokości 196.603,50 zł (w tym kwota główna 150.000,00 zł i odsetki 46.603,50 zł na dzień 30.09.2019 r.).

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłat w dniu 30.09.2019 r. obligatariusze serii F otrzymają 30,00% (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F.

Aktualności