Zarząd spółki Marka SA informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Emitenta www.markasa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. www.ventusam.pl  zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Obligacji serii H2

sporządzone w związku z ofertą publiczną 2.000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda spółki Marka S.A.

Oferta Publiczna Obligacji serii H2 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach serii H2, ich ofercie i Emitencie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obligacji serii H2

Aktualności